به کام تو گردد سپهر بلند

دلت شادباد و تنت بی گزند

همه ساله پیروز باشی و شاد

سرت پرزدانش دلت پر زداد

نوروز، نماد جاودان نو شدن، تجدید جوانی جهان کهن، زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش، یادآور نام پاک ایران من است.

سال نو مبارک

ارادتمند مهدی مقدم